Vu Minh Long says: Trả lời
Sao ad xoá phim đêm lặng rồi v, vào phim thì thấy đâu mất